תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נוהלי מיגון

22/06/2022

 

מדינת ישראל

משרד התחבורה / משרד הביטחון

נוהל והנחיות למימון מיגון רכב נגד אבנים (מס' 5/2023)

1.הגדרות כלליות:

"אמבולנס", "אוטובוס זעיר", "גרור" – כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

"החכר", "החכר מימון" – כהגדרתם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985.

"רכב", "רכב פרטי", "רכב מסחרי""רכב ציבורי", "רכב עבודה" – כהגדרתם בפקודת התעבורה;

. הגדרות זכאות למימון מיגון רכב:

2.1 יודגש כי המיגון מיועד לרכבי תושבי יו"ש בלבד. לפיכך אם בעל הרכב הממוגן עוזב את איו"ש או מוכר את רכבו למי שאינו תושב איו"ש-  רשיון הרכב לא יוחדש (במעמד המבחן השנתי טסט) עד להחזרת שמשות הרכב המקוריות (צידיות בלבד) וזאת ללא מימון מאת המדינה .

 2.2 אזרח או תושב קבע בישראל זכאי למימון מיגון רכב אחד בלבד, אם הוא עונה לכל התנאים הבאים:

א. מענו הרשום בתעודת הזהות הוא אחד היישובים ביהודה ושומרון (להלן – איו"ש), והציג אישור על תושבות בפועל באותו ישוב מאת הרשות המקומית באיו"ש שבה הוא מתגורר.

ב. הרכב רשום על שמו במשרד הרישוי או חכור על ידו בהחכר מסוג החכר מימון, והוא הציג חוזה החכר מימון על שמואו רכב החכר שהועמד לשימושו על ידי מעסיק.

2.3 תאגידים וארגונים יהיו זכאים למימון כלי רכבם בתנאים אלה:

א. הם אחד מאלה: רשות מקומית באיו"ש, קיבוץ, עמותה, מתנ"סים, מגן דוד אדום בישראל -לעניין אמבולנסים, רשות הכבאות לעניין רכבי פיקוד.

ב. מי שמבקש מיגון יצהיר כי הרכב שלגביו מתבקש המיגון, מופעל על  ידו בעיקר בתחומי איו"ש.

ג. לעניין אמבולנסים ורכבי רשות הכבאות– בכפוף לאישור על מיקום מוקד ההפעלה בתחומי איו"ש.

ד. לעניין כלי רכב הרשומים ע"ש החברה למתנ"סים – בכפוף לאישור שהם משמשים מתנ"ס המצוי בתחומי איו"ש.

העמותה חייבת בהצגת אישור מאת רשות המיסים על היותה מאושרת כמלכ"ר, אישור על ניהול תקין מאת רשם התאגידים וכן אישור של רשות מקומית באיו"ש על כך שעיקר פעילותה של העמותה באיו"ש.

3.רכב שלגביו תאושר זכאות למימון מיגון:

רכב פרטי

רכב מסחרי עד 5 טון

אוטובוס זעיר פרטי

אמבולנס / רכב פיקוד של רשות הכבאות 

4. הגשת הבקשה:

 4.1 לצורך הגשת בקשה למיגון במשרדי הרישוי, יש להציג את המסמכים הבאים:

תושבים -

מקור וצילום שלתעודת זהות + ספח, אישור תושב, רשיון רכבאו שטר מכר לטובת מבקש המיגון אם הועברה בעלות ברכב לאחר הפקת רישיון הרכב התקף במועד הבקשה.

תושב בעל רכב החכר מהמעסיק – יש להוסיף 'תצהיר למיגון רכב החכר'  המצוי באתר המשרד  או כאן למטה

תאגידים וארגונים -

טופס בקשה למיגון חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד או הארגון, מקור וצילום של רישיון הרכב או שטר מכר לטובת מבקש המיגון אם הועברה בעלות ברכב לאחר הפקת רישיון הרכב התקף במועד הבקשה, וכן אישורים הנדרשים לפי סעיף 2.2 לעיל. 

למיגון חוזר יש לצרף גם פסילה בטסט או בדיקת כשירות ממכון רישוי. (מקור וצילום)

4.2 בקשות יוגשו במשרדי הרישוי כמפורט להלן:

למיגון ראשוני/ חוזר:

א.     תושבים במשרדי הרישוי: אריאל, קרית ארבע, ירושלים (כי"ח+תלפיות)חולון, פתח-תקווה, רמלה, רחובות, בית שמש, נתניה, חדרהבית שאןבאר שבע, אשקלון, דימונה.

ב.      תאגידים וארגונים  רישוי אריאל, רישוי קרית ארבע ורישוי ירושלים (כי"ח+תלפיות), חיפה, באר שבע.

5. מועד הזכאות:

לא יאושר מימון למיגון ראשוני בתדירות העולה על אחת לשנה לתושב, למעט כאשר טרם חלפה שנה מביצוע המיגון לגבי רכב שנקבע מאז כאובדן גמור, או שנגנב, וניתן על כך אישור מאת רשות הרישוי.

6. השמשות המקוריות של הרכב:

·        שמשת החזית המקורית של הרכב תישאר בידי הממגן. באחריות מבקש המיגון לוודא כי השמשה המקורית תקינה (נעדרת שריטות או סדקים).

·        שמשות הצד המקוריות יימסרו למבקש המיגון.

·        עלות החלפת גומיות שחוקות עקב בלאי או אי התאמה לשמשה הקדמית, תושת על הממגן .

·        לא יגבה תשלום מהאזרח בגין שמשה קדמית מקורית שהינה שרוטה סדוקה ו / או במצב שלא ניתן לעשות בה שימוש .

·        התושב יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקונים ברכב המונעים את התקנת המיגון כגון מנגנוני חלונות לא תקינים.

·        לא יאושר מימון לפירוק שמשות ממוגנות והרכבתן מחדש של השמשות המקוריות. 

• הסרת שמשות ממוגנות נגד אבנים מכל סיבה שהיא

.1 באחריות בעל הרכב להסיר את השמשות הממוגנות ולהתקין שמשות רגילות במוסך מורשה.

.2 לצורך הסרת מגבלת המיגון מרשיון הרכב, יש להעביר בקשה + חשבונית בדוא"ל לאגף הרישוי

     בדואר        bittonl@mot.gov.il 

7. פרסום מידע לציבור:

פרסום נוהלי המיגון לציבור הינו באחריות מועצת יש"ע וקב"טי היישובים.כמו כן, הנוהל יפורסם באתרי האינטרנט של משרד הביטחון ושל משרד התחבורה.

8. בקשות חריגות ותלונות:

א. בקשות למיגון רכבי מועצות, ישובים ועמותות המוחזקים בהחכר או בקשות חריגות, יוגשו שיראל בלייכר ממועצת יש"ע, לפרטים - טלפון: 02-6211999

ב. תלונות על איכות המיגון והשירות - לא יאוחר משלושה חודשים לאחר ביצוע המיגון, נא להעביר למס' פקס: 03-6977875 - מע' אחזקה, משרד הביטחון. (יש לציין את פרטי הרכב, תאריך ומהות התקלה).

9. החברות אשר זכו במכרז של משהב"ט למתן שירותי המיגון הינם:

א. חב' "אילן קארגלס" בע"מ(סניפים בירושלים, חולון ובאר-שבע)

לתיאום תור למיגון053-7571958 / 03-6534444

ב. חב' "א.א.גלאס זגגות רכב" בע"מ(סניפים בירושלים, חולון ובאר-שבע)

לתיאום תור למיגון: 02-6409999 שלוחה 0 או 213  / 02-6409991 053-7281132

 

הערה: המיגון בפועל מותנה בקיומו של תקציב זמין ברשות הספקים שנבחרו לתת את שירותי המיגון.

העתקים:

עוזר שהב"ט להתיישבותמשרד הביטחון

יועמ"ש משרד הביטחון

ר' היחידה להתיישבות, משרד הביטחון

ע. בכיר לר' היחידה להתיישבות, משרד הביטחון

ס. בכירה ליועמ"ש, משרד התחבורה

ר' מערכת אחזקה, משרד הבטחון

מינהל ההרכשה והייצור, משרד הביטחון

מנהלת תחום תאום, נהלים ורישוי, אגף הרישוי, משרד התחבורה

יח' עידכון ובקרה, משרד התחבורה

קב"ט יש"ע

איילה דנינו / מת"ח

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד