main page contentSkip main page content

זה חיוני

ישראל וגבולות בני הגנה
ניר זה בוחן את הצורך ברכסי יהודה ושומרון כגבולה המזרחי של מדינת ישראל, הן ביחס לאיומים קונבנציונאליים והן בהקשר העל קונבנציונאלי ואיום הטרור.

 

לקריאה נוספת

רן ברץ, שובה של המתקפה הקרקעית, נתיב 114 ינואר 2007.

אהרן לברן, אסון ידוע מראש: לסיכוניה של מדינה פלסטינית, נתיב 54-55, ינואר 1997.

 
 

 

משאבי המים ביו"ש - צורך חיוני וזכותה של ישראל 

ניר הבוחן את ההיבטים המשפטיים של משאבי המים ביו"ש, ואת משמעותם למשק המים הישראלי. כמו כן, סוקר הניר את סוגיות המים שבין שראל לפלסטינים בהסכמי אוסלו ואת אופן ישומם על ידי הצדדים.

 

לקריאה נוספת

 חיים גבירצמן, 'סוגיית המים בין ישראל לפלסטינים - העמדה הישראלית'

סוגיית המים בין ישראל לפלסטינים - רשות המים

ניטור נחלי יהודה ושומרון - המשרד להגנת הסביבה

The devastating truth about water and Palestinian statehood, JPOST 28.8.11


 

 
Contact us
Jump to page content