main page contentSkip main page content

מחקר ומידע

מחלקת המחקר הוקמה כחלק ממנהלת ההסברה של מועצת יש"ע בשנת 2010 בכדי להפיק חומרי הסברה וידע איכותיים ונגישים. חומרים אלו מופצים בקרב משפיעי דעת קהל ומקבלי ההחלטות בישראל ומהווים חלק בלתי נפרד מהמאמץ המושקע בקרב על התודעה בחברה הישראלית.


 

Contact us
Jump to page content